Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Net Meer houdt zich bezig met het produceren en vervaardigen van op maat gemaakte persoonlijke kado's en artikelen voor consumenten en bedrijven. Wij laseren in optisch zuiverglas op spiegels en graveren uw foto of logo op sieraden,kado artikelen, in de breedste zin des woords. Wij verkopen onze producten via onze website en via wederverkopers die hun eigen winkel en/of webwinkel exploiteren.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de actieviteten en internetactiviteiten van Net Meer.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de websites van Net Meer, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Net Meer worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Net Meer ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.5 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand.


Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Net Meer. Net Meer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.


Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 Indien de klant vanwege service aan het product, de bestelling moet retourneren aan Net Meer dan komen alle verzendkosten voor rekening van de klant.

4.3 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

4.4 Net Meer kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling dient altijd vooraf te geschieden. Net Meer personaliseert een door u gekozen product uit ons assortiment met een persoonlijke foto of logo. Restitutie of annuleringen achteraf kunnen niet plaatsvinden omdat wij de door u bestelde goederen op basis van uw persoonlijke instructies hebben gepersonaliseerd door middel van een foto of logo of gelaserde of gegraveerde tekst.

5.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

5.3 De klant geeft Net Meer toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.4 Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de klant aan Net Meer gerechtigd wettelijke rente over de hoofdsom in rekening te brengen. Net Meer is gerechtigd de incasso van haar vordering uit handen te geven. De klant is in dat geval buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief Rapport Voorwerk II (met een minimum van € 44,03).

5.5 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Net Meer.


Artikel 6. Levering

6.1 Net Meer streeft ernaar om bestellingen binnen 10 dagen na ontvangst van de betaling af te leveren in Nederland mits er geen andere leverings datum vermeld wordt. Hiertoe is Net Meer echter niet verplicht.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Net Meer kan worden toegerekend.

6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Net Meer zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

6.4 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Net Meer zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel voor rekening van Net Meer.

6.5 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de terzake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Net Meer verschuldigd is, heeft voldaan.


Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Net Meer geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 Net Meer garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

8.3 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Net Meer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

8.4 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Net Meer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.


Artikel 9. Conformiteit

Net Meer staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Artikel 10. Bedenktijd

10.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Net Meer hanteert een 7 dagen Niet Goed / Geld Terug garantie exclusief op de gepersonaliseerde producten.

10.2 In het kader van deze Niet Goed / Geld Terug garantie mag de klant, indien de klant het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Net Meer retourneren op de wijze zoals bij aflevering aangegeven. Bij het retourneren dient het product in de originele verpakking verpakt te zijn en compleet, onbeschadigd en ongebruikt te zijn.

10.3 Indien de klant gebruik maakt van de Niet Goed / Geld Terug garantie zal Net Meer het reeds betaalde bedrag binnen dertig dagen aan de klant terug betalen.

10.4 Indien het product:

  • door zijn aard niet kan worden teruggezonden;
  • duidelijk persoonlijk van aard is;

is van bedenktijd in het kader van de Niet Goed / Geld Terug garantie uitsluitend sprake indien de klant het zegel van de verpakking nog niet heeft verbroken of bij gebreke van een zegel, de verpakking nog niet heeft opengemaakt.


Artikel 11. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Net Meer, dan wel tussen Net Meer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Net Meer, is Net Meer niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Net Meer.


Artikel 12. Overmacht

Net Meer heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Net Meer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze servicedesk.


Gegevens Net Meer

Naam: Net Meer

Adres: Hoofdweg 746
2132BW
Hoofddorp

Land: Nederland

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 34219524 te Amsterdam

URL Website: www.netmeercrystal.nl

E-mailadres: info[at]netmeer.nl

Telefoonnummer : 023 - 56 200 34

E-mailadres (vragen, klachten en opmerkingen): info[at]netmeer.nl